اخبار

تامین و خدمات حفاظت نماینده رسمی و انحصاری برقگیرها و مقره های Izoelektro اسلوونی بعنوان نماینده انحصاری ایران در وبسایت این شرکت معرفی گردید:

izoelektro-website

Security and Protection Service official and exclusive representative measurement equipment and instrumentation Holdpeak was introduced as the sole representative of Iran on the company's website:

Iran