باتریهای صنعتی و خودرو

saft3

در هر پلنت الکتریکی که در آن لزوم وجود توان پیوسته وجود دارد از باتریهای صنعتی ساکن استفاده می شود. این باتریها در دو نوع نیکل-کادمیم و نوع سرب- اسید وجود دارند. در شرایط قطع برق در پلنتهای حساس یوپی اس وجود دارد که  جهت تداوم توان در شرایط امرجنسی بعنوان منبع از آنها استفاده می شود. که انتخاب آنها برحسب نیاز می باشد