برد کنترل دیزل ژنراتور

-deepsea

این بردها برای کنترل دیزل ژنراتورها و ژنراتورهای گازی بکار میروند. در انواعی از آنها قابلیت سنکرون شدن چندین ژنراتور با یکدیگر نیز وجود دارد. همچنین انواعی دیگر از انها جهت کاربردهای دریایی به جهت تحمل در برابر رطوبت و نمکهای محیط دریا و مقاومت در برابر نفوذ آنها وجود دارند.