خدمات تست و راه اندازی

18953765-3D-Man-with-hard-hat-and-wrench-Stock-Photo

از جمله فعالیتهای شرکت خدمات تست و راه اندازی با پشتوانه علمی و فنی صحیح است. گروه توانمند راه اندازی با سالهای سال تجربه بعنوان بخش اجرایی این شرکت قادر به ارائه خدمات تست و راه اندازی ترانسفورماتورها، سوییچگیر، موتورها و ژنراتورها بر پایه اصول فنی صحیح و تجربه همراه با مطالعه می باشد.