دستگاه تست مقاومت سیم پیچ

winding-resistance-tester

جهت سنجش مقاومت سیم پیچ ترانسفورماتور، موتور و ژنراتور از دستگاه تست مقاومت سیم پیچ بهره گرفته می شود. این دستگاه جهت حصول اطمینان از عدم وجود اتصال ضعیف و یا قطعی کامل سیم پیچ و همچنین عدم وجود اتصالی در سیم پیچ های یک تجهیز فشارقوی بکار می رود.