دستگاه تست CT

CT-Analyzer

جهت تست CTهای حلقوی، بوشینگی و GIS از دستگاه تست CT استفاده می شود که این دستگاه تستهای نسبت تبدیل، تست اشباع، تست بردن و.. را به انجام می رساند. این دستگاه بعتوان یک ابزار ضروری جهت کارگاههای ساخت CT و همچنین در تستهای دوره ای تجهیزات پست اساسی تلقی می گردد.