دستگاههای تست عایقی

hvhipot2

این دستگاهها جهت اجرای تستهای عایقی درقالب میگر(Megger) جهت تست مقاومت عایقی، دستگاه های پات (Hipot) جهت تست تحمل عایقی، دستگاه تست تانژانت دلتا (Tangent delta test)، تست عایقی روغن ، عیب یاب کابل(Cable fault locator) و تست تخلیه جزئی (Partial discharge test) تست سرج  (ُSurge test) موتورها و ژنراتورها بکار می روند. گفتنی است این دستگاهها جهت اجرای اقدامات یشگیرانه و مقدمات راه اندازی در پستهای فشارقوی، نیروگاهها، نفت و گاز و پتروشیمی و کارخانجات صنعتی بکار می روند.