باتریهای صنعتی و خودرو

باتریهای صنعتی و خودرو

saft3

در هر پلنت الکتریکی که در آن لزوم وجود توان پیوسته وجود دارد از باتریهای صنعتی ساکن استفاده می شود. این باتریها در دو نوع نیکل-کادمیم و نوع سرب- اسید وجود دارند. در شرایط قطع برق در پلنتهای حساس یوپی