Tag Archives: صاعقه گیر – یونیزاسیون

صاعقه گیرهای یونیزاسیون

m60

این صاعفه گیرها با یونیزه کردن هوای اطراف قادرند دامنه پوشش خود را تا حد بالایی افزایش دهند. همچنین ازدیگر مزایای آنها صرفه اقتصادی و قابلیت تست آنهاست. همچنین شمارنده های صاعقه جهت شمارش و گزارش صاعقه نیز در دسترس