Tag Archives: قیمت دستگاه تست رله وبکو

دستگاه تست رله

K60-kingsine-

جهت تست رله های حفاظتی از دستگاههای تست رله سه فاز و شش فاز استفاده می شود. این دستگاهها بعنوان دستگاههای تست ثانویه می تواند از صحت عملکرد رله های حفاظتی و همچنین صحت پیکربندی و ستینگ رله های حفاظتی